Splošni pogoji poslovanja

1.     UVODNE DOLOČBE

Študentski servis, d.o.o., Maribor je na podlagi Koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov (v nadaljevanju servis).

Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del ureja »Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje« (UR.l. št 139, 29.12.2006).

2.     ČLAN

Servis lahko posreduje začasna in občasna dela za:

Član servisa mora za opravljanje občasnih in začasnih del izpolnjevati naslednje pogoje:

Član servisa izjavlja, da je seznanjen s spremenjeno zakonodajo oziroma s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C – Ur.l. RS 95/2014), po katerem bo od honorarja plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.

Član posreduje ob včlanitvi ali podaljšanju aktivnega članstva svoje kontaktne podatke (GSM številka oziroma e-mail naslov). Servis lahko le-te uporabi za obveščanje člana, razen, če izrecno ne dovoli uporabe le-teh.

Član ima dostop do E-poslovalnice KLIKSERVIS z uporabniškim imenom in uporabniškim geslom, z uporabo sprejema navodila za uporabo in pogoje, ki jih vsebuje E-poslovalnica.

Član z včlanitvijo ali podaljšanju aktivnega članstva potrjuje, da je seznanjen z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

3.     POSLOVNI PARTNER

Poslovni partner se zavezuje:

Pooblaščena oseba, ki izpolnjuje in žigosa potrdila s strani naročnika, jamči za pravilnost in verodostojnost vpisanih podatkov.

Servis in poslovni partner se dogovorita, da mora poslovni partner v primeru, da mu servis posreduje kakršnekoli osebne podatke, slednje uporabljati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu z namenom teh splošnih pogojev poslovanja, kot tudi mora poslovni partner zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zavarujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

Poslovni partner ima dostop do E-poslovalnice KLIKSERVIS z uporabniškim imenom in uporabniškim geslom, z uporabo sprejema navodila za uporabo in pogoje, ki jih vsebuje E-poslovalnica.

4.     ŠTUDENTSKI SERVIS

Študentski servis, d.o.o. Maribor se zavezuje:

5.     ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Študentski servis, d.o.o. Maribor odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za delo svojih članov. Član je za svoje delo odgovoren poslovnemu partnerju.

6.     VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Študentskega servisa, d.o.o. Maribor in v vseh poslovalnicah.

Študentski servis, d.o.o. Maribor ima pravico, da te splošne pogoje poslovanja kadarkoli enostransko spremeni.

O spremembi splošnih pogoje poslovanja je servis dolžan člane in poslovne partnerje obvestiti:

V Mariboru, 10.02.2015

Študentski servis, d.o.o.