Pravno obvestilo

Obseg, uporaba, obdelava, in namen hranjenja osebnih podatkov

1.    Člani

Študentski servis, d.o.o., Maribor (v nadaljevanju servis) uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke člana skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

      1.1    Namen in obseg

Servis zbira, za namen izdaje napotnice (na podlagi 19. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje), sledeče osebne podatke člana:

Za namen izvajanja dejavnosti, obveščanja o prostih delovnih mestih in promocije servisa, servis od svojih članov ob včlanitvi, ob podaljšanju članstva ali kadarkoli tekom članstva na željo člana pridobi privolitev za obdelavo in hrambo osebnih podatkov člana. Servis na podlagi privolitve člana hrani in obdeluje naslednje osebne podatke:

Zraven zgoraj navedenih podatkov bomo izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirali podatek o vašem IP naslovu, ko ste dali privolitev in čas privolitve ter  namen za katerega ste dali privolitev in druga sporočila, ki nam jih boste poslali za izvrševanje pravic v zvezi s varstvom osebnih podatkov.

      1.2    Uporaba, obdelava in hramba osebnih podatkov

Servis bo osebne podatke člana, ki jih obdeluje na podlagi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje hranil do izpolnitve namena za katerega so bili podatki zbrani oziroma 10 let.

      1.3    Pravica do dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov

S strani člana pridobljene osebne podatke na podlagi privolitve, servis hrani in uporablja le za namen, za katerega je član dal privolitev. Servis hrani osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve do izpolnitve namena za katerega so bili podatki dani oziroma do preklica privolitve.

Svojo izjavo lahko član kadarkoli prekliče, in sicer na način, da na elektronski naslov [email protected] pošlje izjavo o preklicu privolitve za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Član lahko kadarkoli zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov, prav tako ima član pravico, da od servisa zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim, kot tudi pravico do ugovora obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov.

      1.4    Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Član lahko vloži tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko član pošlje na elektronski naslov [email protected]. Servis se zavezuje, da bo zahtevo člana vzel v obravnavo brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v roku 1 meseca od prejema vloge. Servis bo posameznika obvestil, ali je zahtevi ugodil oziroma v kolikor ji ni ugodil, razloge za zavrnitev. Prav tako pa mu bo sporočil sprejete ukrepe in ga informiral o vseh pomembnih dejstvih, ki so vplivala na odločitev.

      1.5    Posredovanje osebnih podatkov

Servis lahko posreduje osebne podatke članov, če za to obstaja izrecna podlaga v katerem od zakonov, ali kadar je to potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. V ostalih primerih, pa mora imeti servis za posredovanje podatkov pisno izjavo člana, na katerega se osebni podatki nanašajo.

2.    Poslovni partnerji

Servis in poslovni partner se dogovorita, da mora poslovni partner v primeru, da mu servis posreduje kakršnekoli osebne podatke, slednje uporabljati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z namenom Splošnih pogojev poslovanja, kot tudi mora poslovni partner zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zavarujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

Servis bo sodeloval le s tistimi poslovnimi partnerji, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov s katerimi se zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Servis bo poslovnemu partnerju za namen posredovanja dela posredoval osebne podatke člana, in sicer v obliki napotnice, ki vsebuje podatke, določene v 19. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Poslovni partner bo s strani servisa prejete podatke člana, obdeloval le v mejah in za namen, za katerega so mu bili osebni podatki posredovani, ter bo posredovane osebne podatke obdeloval le do izpolnitve namena za katerega so mu bili posredovani. O posredovanih osebnih podatkih servis vodi evidenco posredovanj, v katero vpisuje komu so bili osebni podatki posredovani, za kakšen namen in kateri osebni podatki so bili posredovani.

Poslovni partner mora v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, ki so mu bili posredovani s strani servisa, o kršitvi nemudoma obvestiti servis. V primeru, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine članov, mora poslovni partner v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo o kršitvi obvestiti tudi Informacijskega pooblaščenca. V obvestilu o kršitvi mora poslovni partner opisati vrsto kršitve varstva osebnih podatkov, kategorije in okvirno število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrsto osebnih podatkov ter opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov in ukrepov, ki jih je sprejel za ublažitev morebitnih posledic.

3.    Kontaktni podatki

Upravljalec osebnih podatkov je družba Študentski servis, d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljalca je Tanja Djokić, univ. dipl. prav., [email protected]

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1