Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

1.    UVODNE DOLOČBE

Študentski servis, d.o.o., Maribor je na podlagi Koncesijske pogodbe, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela, ki vključuje tudi začasna in občasna dela dijakov in študentov (v nadaljevanju servis).

Dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del ureja »Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje« (UR.l. št 139, 29.12.2006).

2.    ČLAN

Servis lahko posreduje začasna in občasna dela za:

Član servisa mora za opravljanje občasnih in začasnih del izpolnjevati naslednje pogoje:

Servis uporablja in hrani osebne podatke člana, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov. Servis zbira osebne podatke člana na podlagi 19. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Za namen izdaje napotnice študentski servis zbira naslednje osebne podatke člana: ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, naziv izobraževalne organizacije, številka transakcijskega računa, vrsta dela, ki ga bo opravljal član, obdobje opravljanja dela, podatek o opravljenem delu in znesek izplačil.

Servis bo osebne podatke člana, ki jih obdeluje na podlagi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje hranil do izpolnitve namen za katerega so bili podatki zbrani oziroma 10 let.

Za namen izvajanja dejavnosti, obveščanja o prostih delovnih mestih in promocije servisa, servis od svojih članov ob včlanitvi, ob podaljšanju članstva ali kadarkoli tekom članstva na željo člana pridobi izjavo za obdelavo in hrambo osebnih podatkov člana. Servis na podlagi izjave člana hrani in obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka člana.

S strani posameznika pridobljene osebne podatke servis hrani in uporablja le za namen, za katerega je član dal privolitev. Servis hrani osebne podatke, pridobljene na podlagi izjave člane do izpolnitve namena za katerega so bili podatki dani oziroma do preklica izjave.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov člana za namen obveščanja o prostih delovnih mestih in promocije servisa, je izjava člana, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem njegovih osebnih podatkov. Svojo izjavo lahko član kadarkoli prekliče, in sicer na način, da na elektronski naslov [email protected] pošlje izjavo o preklicu soglasja za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Član lahko kadarkoli zahteva dostop, popravek ali izbris osebnih podatkov, prav tako ima član pravico, da od servisa zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov v zvez z njim, kot tudi pravico do ugovora obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov. Član lahko vloži tudi pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko član pošlje na elektronski naslov [email protected]. Servis se zavezuje, da bo zahtevo člana vzel v obravnavo brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v roku 1 meseca od prejema vloge. Servis bo posameznika obvestil, ali je zahtevi ugodil oziroma v kolikor ji ni ugodil, razloge za zavrnitev. Prav tako pa mu bo sporočil sprejete ukrepe in ga informiral o vseh pomembnih dejstvih, ki so vplivala na odločitev.

Servis lahko posreduje osebne podatke članov, če za to obstaja izrecna podlaga v katerem od zakonov, ali kadar je to potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbe ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja. V ostalih primerih, pa mora imeti servis za posredovanje podatkov pisno izjavo člana, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Član servisa izjavlja, da je seznanjen s spremenjeno zakonodajo oziroma s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C – Ur.l. RS 95/2014), po katerem bo od honorarja plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%.

Član posreduje ob včlanitvi, ob podaljšanju članstva ali kadarkoli tekom članstva svoje kontaktne podatke (GSM številka oziroma e-mail naslov). Servis lahko le-te uporabi za obveščanje člana, v kolikor ima njegovo privolitev.

Član ima dostop do E-poslovalnice KLIKSERVIS z uporabniškim imenom in uporabniškim geslom, z uporabo sprejema navodila za uporabo in pogoje, ki jih vsebuje E-poslovalnica.

Član z včlanitvijo ali podaljšanju aktivnega članstva potrjuje, da je seznanjen z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

3.    POSLOVNI PARTNER

Poslovni partner se zavezuje:

Pooblaščena oseba, ki izpolnjuje in žigosa potrdila s strani naročnika, jamči za pravilnost in verodostojnost vpisanih podatkov.

Servis in poslovni partner se dogovorita, da mora poslovni partner v primeru, da mu servis posreduje kakršnekoli osebne podatke, slednje uporabljati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Splošne uredbe o varstvu podatkov in v skladu z namenom teh splošnih pogojev poslovanja, kot tudi mora poslovni partner zagotoviti zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zavarujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

Servis bo sodeloval le s tistimi poslovnimi partnerji, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov s katerimi se zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Servis bo poslovnemu partnerju za namen posredovanja dela posredoval osebne podatke člana, in sicer v obliki napotnice, ki vsebuje podatke, določene v 19. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Poslovni partner bo s strani servisa prejete podatke člana, obdeloval le v mejah in za namen, za katerega so mu bili osebni podatki posredovani, ter bo posredovane osebne podatke obdeloval le do izpolnitve namena za katerega so mu bili posredovani. O posredovanih osebnih podatkih servis vodi evidenco posredovanj, v katero vpisuje komu so bili osebni podatki posredovani, za kakšen namen in kateri osebni podatki so bili posredovani.

Poslovni partner mora v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, ki so mu bili posredovani s strani servisa, o kršitvi nemudoma obvestiti servis. V primeru, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine članov, mora poslovni partner v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo o kršitvi obvestiti tudi Informacijskega pooblaščenca. V obvestilu o kršitvi mora poslovni partner opisati vrsto kršitve varstva osebnih podatkov, kategorije in okvirno število posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrsto osebnih podatkov ter opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov in ukrepov, ki jih je sprejel za ublažitev morebitnih posledic.

Poslovni partner ima dostop do E-poslovalnice KLIKSERVIS z uporabniškim imenom in uporabniškim geslom, z uporabo sprejema navodila za uporabo in pogoje, ki jih vsebuje E-poslovalnica.

4.    ŠTUDENTSKI SERVIS

Študentski servis, d.o.o. Maribor se zavezuje:


5.    ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Študentski servis, d.o.o. Maribor odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za delo svojih članov. Član je za svoje delo odgovoren poslovnemu partnerju.

6.    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Študentskega servisa, d.o.o. Maribor in v vseh poslovalnicah.

Študentski servis, d.o.o. Maribor ima pravico, da te splošne pogoje poslovanja kadarkoli enostransko spremeni.

O spremembi splošnih pogoje poslovanja je servis dolžan člane in poslovne partnerje obvestiti:

 

V Mariboru, 21.05.2018

Študentski servis, d.o.o.

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1